Присяжнюк Василь Петрович


Присяжнюк Василь Петрович 

професор кафедри, доктор медичних наук, лікар-терапевт

У 2007 році закінчив Буковинський державний медичний університет за спеціальністю “Лікувальна справа”. У цьому ж році поступив на навчання в магістратуру, виконав і у 2009 році захистив магістерську наукову кваліфікаційну роботу на тему: “Рання діагностика уражень серцево-судинної системи у хворих на цироз печінки невірусного походження та шляхи корекції”. У 2009 - 2011 роках навчався у аспірантурі при кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб Буковинського державного медичного університету. У 2011 році у Національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Вікові особливості уражень серцево-судинної системи у хворих на цироз печінки невірусного походження та шляхи їх корекції”. У 2014 - 2017 роках навчався у докторантурі при кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб БДМУ. У 2018 році у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: “Клінічно-патогенетичні, вікові та генетичні аспекти хронічних дифузних захворювань печінки, коморбідних процесів і гіпотиреозу, диференційовані підходи до лікування”.

Проводить практичні заняття зі студентами 3 і 6 курсів медичних факультетів та студентами 3 курсу стоматологічного факультету. Є відповідальним за курс “Пропедевтика внутрішніх хвороб” на сервері дистанційного навчання “Moodle” для україномовних та англомовних студентів. Лікар вищої кваліфікаційної категорії, проводить лікувально-консультативну роботу у терапевтичних відділеннях Міської клінічної лікарні № 3. Член Європейської асоціації з вивчення печінки (EASL) і Української гастроентерологічної асоціації.

            Автор 182 наукових праць, серед яких 9 статей у журналах, які індексуються у наукометричній базі SCOPUS, співавтор 1 монографії, 1 навчального посібника, отримано 3 нововведення, 2 інформаційних листа та 12 патентів на корисну модель.